О НАМА

Назив „синдикат“ потиче од латинске ријечи „SINDICUS“, односно од грчких ријечи „SYN“ и „DICO“ а односила су се на лица која су се бринула о интересима заједнице чији су били чланови. Ова почетна брига се временом претворила у бројна права и дужности сваког члана Синдиката. Према члану 21 Статута удружених радника енергетике Републике Српске, права члана синдиката су:
1. Бира и буде биран у органе Синдиката,
2. Буде редовно информисан о раду синдикалне организације и синдиката
3. Буде информисан о свим активностима,
4. Буде заступан од стране Синдиката пред послодавцем, судским и другим органима,
5. Од Синдиката тражи остваривање права која су прописана законима, колективним уговорима и актима
послодавца, 6. Има помоћ у остваривању права из рада и по основу рада,
7. Да му Синдикат у границама могућности пружи материјалну помоћ у случају тешке материјалне ситуације,
повреде на раду, тешке болести, слања на чекање, суспензије због вођења дисциплинског поступка до окончања истог у предузећу или на суду, 8. Учествује у штрајку и другим видовима синдикалног дјеловања,
9. Користи одмор, опоравак и рекреацију под повољним условима, и
10. Да се оспособљава за синдикалну активност.
Дужности члана синдиката су да:
1. Се придржава Програма, Статута и осталих аката Синдиката
2. Доприноси раду синдикалне организације и Синдиката,
3. Чува углед синдикалне организације и Синдиката,
4. Учествује у акцијама које организује Синдикат,
5. Учествује у организовању свих видова синдикалне борбе,
6. Редовно плаћа чланарину.
Извршавањем претходно наведених дужности користећи се при томе прописаним правима, сваког члана посебно и свих чланова заједно могуће је у потпуности остварити зацртане циљеве и задатке Синдиката који су наведени у Статуту Синдиката удружених радника Енергетике Републике Српске – члан 11:
1. Заштита радних и социјалних права чланова у свим видовима легалног дјеловања што подразумијева: регулисање права из радног односа путем Закона и колективних уговора, ангажовање на редовној исплати плата и других материјалних примања кроз остваривање производње и производних резултата, обезбјеђење равноправног положаја ове дјелатности, обезбјеђење средстава за рад, услова рада и др.
2. Давање иницијатива за доношење одлука надлежних органа предузећа, републичких и локалних органа о питањима која се тичу економско-социјалног положаја чланова Синдиката.
3. Борба за одговарајућу цијену рада у складу са колективним уговором,
4. Рјешавање питања обезбјеђења социјалног, материјалног и правног положаја радника за чијим радом престаје потреба као и инвалида рада,
5. Упорно и трајно настојање за учешћем синдиката у управљању предузећима
6. Борба против свих видова мобинга и дискриминације,
7. Заштита права жена и материнства, заштита права омладине,
8. Поштовање свих права радника загарантованих међусобним препорукама и конвенцијама,
9. Едукција и образовање синдикалних повјереника као и чланова,
10. Организовање свих видова синдикалне борбе укључујући и штрајк радника у циљу заштите права синдиката и њихових чланова,
11. Синдикално повезивање са другим синдикатима на интересној основи,
12. Обезбјеђивање других интереса исказаних кроз програм активности Синдиката, и
13. Борба за стварање услова који обезбјеђују безбједност на раду, заштиту здравља и радне способности радника. Да би чланови могли остваривати права и обавеза у складу са реалним могућностима и позитивно правним прописима потребно је да буду у потпуности и благовремено информисани са истим. У том циљу, а користећи најмасовнији, најбржи и најекономичнији начин, чланови Синдиката и сви заинтересовани могу бити информисани путем Интернета гдје се налази НАШ САЈТ. На њему можете наћи све што се дешава, а везано је за рад и активности Синдиката. Синдикалне активности почеле су од саме изградње Рудника и Термоелектране Гацко и нису престале ни за вријеме ратних збивања на овим просторима. Досадашњи предсједници Синдиката РиТЕ Гацко су били:  Кошутић Нада   Давидовић Драган  Рончевић Мирослав
Кошутић Нада Давидовић Драган Рончевић Мирослав
 Бјелогрлић Радован  Супић Љубо    Ћеранић Благомир 
Бјелогрлић Радован Супић Љубо Ћеранић Благомир
Бјелогрлић Бошко  Садашњи предсједник: 
           Жељко Тепавчевић  
Бјелогрлић Бошко - Мићко Жељко Тепавчевић


Повратак на врх стране.