СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РиТЕ ГАЦКО

О НАМА

Назив „синдикат“ потиче од латинске ријечи „SINDICUS“, односно од грчких ријечи „SYN“ и „DICO“
а односила су се на лица која су се бринула о интересима заједнице чији су били чланови.
Ова почетна брига се временом претворила у бројна права и дужности сваког члана Синдиката.

Према члану 21 Статута удружених радника енергетике Републике Српске, права члана синдиката су: 1. Бира и буде биран у органе Синдиката, 2. Буде редовно информисан о раду синдикалне организације и синдиката 3. Буде информисан о свим активностима, 4. Буде заступан од стране Синдиката пред послодавцем,судским и другим органима, 5. Од Синдиката тражи остваривање права која су прописана законима, колективним уговорима и актима послодавца, 6. Има помоћ у остваривању права из рада и по основу рада, 7. Да му Синдикат у границама могућности пружи материјалну помоћ у случају тешке материјалне ситуације, повреде на раду, тешке болести, слања на чекање, суспензије због вођења дисциплинског поступка до окончања истог у предузећу или на суду, 8. Учествује у штрајку и другим видовима синдикалног дјеловања, 9. Користи одмор, опоравак и рекреацију под повољним условима, и 10.Да се оспособљава за синдикалну активност. Дужности члана синдиката су да:
1.Се придржава Програма, Статута и осталих аката Синдиката
2.Доприноси раду синдикалне организације и Синдиката,
3.Чува углед синдикалне организације и Синдиката,
4.Учествује у акцијама које организује Синдикат,
5.Учествује у организовању свих видова синдикалне борбе,
6.Редовно плаћа чланарину.
 Извршавањем претходно наведених дужности користећи се при томе прописаним правима, сваког члана посебно и свих чланова 
 заједно могуће је у потпуности остварити зацртане циљеве и 
 задатке Синдиката који су наведени у Статуту Синдиката 
 удружених радника Енергетике Републике Српске – члан 11: 
1. Заштита радних и социјалних права чланова у свим видовима легалног дјеловања што подразумијева: 
регулисање права из радног односа путем Закона иколективних уговора, 
ангажовање на редовној исплати плата и других материјалних примања кроз остваривање производње и производних резултата, обезбјеђење равноправног положаја ове дјелатности, обезбјеђење средстава за рад, услова рада и др.
2. Давање иницијатива за доношење одлука надлежних органа предузећа, републичких и локалних органа о питањима која се тичу економско-социјалног положаја чланова Синдиката.
3. Борба за одговарајућу цијену рада у складу са колективним уговором,
4. Рјешавање питања обезбјеђења социјалног, материјалног и правног положаја радника за чијим радом престаје потреба као и инвалида рада,
5.Упорно и трајно настојање за учешћем синдиката у управљању предузећима
6.Борба против свих видова мобинга и дискриминације,
7.Заштита права жена и материнства, заштита права омладине,
8.Поштовање свих права радника загарантованих међусобним препорукама и конвенцијама,
9.Едукција и образовање синдикалних повјереника као и чланова,
10.Организовање свих видова синдикалне борбе укључујући и штрајк радника у циљу заштите права синдиката и њихових чланова,
11.Синдикално повезивање са другим синдикатима на интересној основи,
12.Обезбјеђивање других интереса исказаних кроз програм активности Синдиката, и
13.Борба за стварање услова који обезбјеђују безбједност на раду, заштиту здравља и радне способности радника.
   
 Да би чланови могли остваривати права и обавеза у складу са реалним могућностима и позитивно правним прописима потребно је да буду у потпуности и благовремено информисани са истим. 
 У том циљу, а користећи најмасовнији, најбржи и најекономичнији начин, чланови Синдиката и сви заинтересовани могу бити информисани путем Интернета гдје се налази НАШ САЈТ. 
 На њему можете наћи све што се дешава, а везано је за рад и активности Синдиката. 
 Синдикалне активности почеле су од саме изградње Рудника и Термоелектране Гацко и нису престале ни за вријеме ратних збивања на овим просторима.
  

Досадашњи предсједници Синдиката РиТЕ Гацко су били:
  Кошутић Нада    Давидовић Драган    Рончевић Мирослав
Кошутић Нада Давидовић Драган Рончевић Мирослав
 
   Бјелогрлић Радован  Супић Љубо    Ћеранић Благомир 
	  
     
Бјелогрлић Радован Супић Љубо Ћеранић Благомир
  
	 Бјелогрлић Бошко  Садашњи предсједник: Жељко Тепавчевић 
	  
		 
                   
Бјелогрлић Бошко - Мићко Жељко Тепавчевић
ВАШЕ ПРИМЈЕДБЕ И ПРИЈЕДЛОГЕ МОЖЕТЕ ПОСЛАТИ КЛИКОМ НА ОВДЈЕ